SWR-header-wie-zijn-wij
De mensen ...
Image is not available
SWR-header-wie-zijn-wij - copy
De mensen ...
Image is not available
SWR-header-wie-zijn-wij - copy - copy
De mensen ...
Image is not available

 Wie zijn Wij?

Als je een licht laat stralen, geef je andere mensen de gelegenheid hetzelfde te doen.

Stichting Werkgroep Roemenië in het kort

De Stichting Werkgroep Roemenië is een interkerkelijke werkgroep die als doel heeft het verlenen van persoonlijke, materiële en financiële hulp aan kansarme kinderen en hulpbehoevende gezinnen in Roemenië, waarbij zij zich voornamelijk richt op de regio rond Timisoara.De stichting probeert haar doel te bereiken door het organiseren van humanitaire hulptransporten met materialen, goederen en levensmiddelen en door het doneren van financiële middelen.
De werkgroep wordt voor het realiseren van de doelstellingen financieel geholpen door giften van particulieren, kerken en door de vaste donaties van mensen die zich voor langere tijd garant stellen. De Stichting is in het bezit van een ANBI-verklaring en stelt jaarlijks een financieel jaarverslag ter beschikking. Klik hier voor het jaarverslag van 2022. De Stichting Werkgroep Roemenië staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41005187 en is statutair gevestigd te Opeinde.

Het dagelijkse bestuur bestaat uit de volgende personen:
Voorzitter: Aalze Vriezema, telefoon 0512-372245
Secretariaat: Rimmer Grondsma, telefoon 0512-342877
Penningmeester: Jan Gerrit Spijksma 0512-372611

Bestuurslid: Greetje Folkertsma

Voorlichting

Op aanvraag kan voorlichting worden gegeven op scholen en aan groepen over Stichting Werkgroep Roemenië en haar project(en). 

Ontstaan

In de zomer van 1989 kwam er in Opeinde, Nijega en De Tike via de kerken een werkgroep tot stand met als opdracht de thema’s rond het Conciliair Proces (Vrede, Gerechtigheid en Heelheid van de Schepping) aan de orde te stellen en dit concreet uit te werken in de gemeente. De werkgroep werd al gauw aangevuld met vertegenwoordigers van meerdere kerken in Boornbergum, Rottevalle en Oudega.De activiteiten van de werkgroep leidden na een aantal vergaderingen tot het idee om te proberen contacten tot stand te brengen tussen de eigen gemeenten en een gemeente in het Roemenië van na de revolutie, om door het aangaan van relaties te komen tot een bindende verplichting als een concrete uitwerking van de conciliaire gedachte tot het doen van gerechtigheid.
Via een gastspreker van de Stichting Dorcas International kwam de werkgroep aan het adres van een gemeente in Timisoara. De eerste contacten werden telefonisch gelegd en al gauw rijpten de plannen om hulpgoederen te gaan verzamelen voor de gemeente van de pastors Daniël Matei en Cornel Marencu en via hen en hun gemeenteleden voor enkele weeshuizen in Timisoara en omgeving.Het eerste transport met hulpgoederen werd in 1990 georganiseerd voor een weeshuis in Timisoara en daarna volgden vele transporten naar de regio Timisoara, waar veel hulpbehoevenden zijn. Naast de directe hulpverlening aan mensen in nood door het brengen van goederen, medicijnen, levensmiddelen en kleding, ging de ondersteuning zich ook richten op projecten, waarbij vooral financiële hulp noodzakelijk was. De werkgroep kwam al snel op het idee om een donateursgroep op te richten, waardoor maandelijkse inkomsten gewaarborgd werden.